سخنرانی دکتر ایزدی در نشست ایران و آرایش جنگیمستند ویژه برنامه ستاد اربعین مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه هاپیام «محمود الزهار» به کنفرانس مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌هاپروفسور ریچارد فالک در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها به مناسبت روز جهانی قدسپروفسور جرالد هورن در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه هاپروفسور جرد بال در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه هاسخنرانی پروفسور «گیل فرژیر»، در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه هاپروفسور «ورنیلیا رندل»، در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه هاپروفسور «جوزف ریچاردسون»، در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه هاصحبت های پروفسور جو فیگین در خصوص حقوق بشر آمریکاییصحبت های دکتر استنلی جیمز در وبینار مجمع بین المللی اساتیددانشگاه هاصحبت های دکتر مائوریس هابسون در وبینار مجمع بین المللی اساتیددانشگاه هادکتر لاکیتا بیلی در وبینار مجمع بین المللی اساتیددانشگاه هادکتر عجمو باراکا در وبینار مجمع بین المللی اساتیددانشگاه هاپروفسور لوئیس گوردن در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه هادیدگاه پروفسور امینه مک کلاد در خصوص رنگین پوستان و حقوق بشر آمریکایی